เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

เป้าหมายขององค์กร 

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานการรับรองที่ได้รัการยอมรับจากทั่วโลกเพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร

"ตราบเท่าที่เวลาไม่เคยหยุดเดิน เราก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา"

 

วิสัยทัศน์ขององค์กร    

มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจไอทีของประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไอทีไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการด้านไอทีที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จนถึงระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ระดับองค์กรครบถ้วนทุกข้อมูลเรื่องไอที พร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบโซลูชั่นใหม่ๆ อย่างมืออาชีพนอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าไอทีคุณภาพและสร้างสรรค์รูปแบบการบริการที่ทันสมัยอยู่เสมอ เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอสู่สาธารณชนจะมีประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมไอทีของไทย ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ และสังคม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับนานาประเทศ

 

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้

1.มุ่งเน้นการประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรและชุมชนรอบข้าง

2.มุ่งเน้นการปรับปรุงและปกป้องสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ รวมทั้งป้องกันสารเคมีและของเสียที่เป็นอันตรายออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

3.บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชน

4.บริษัทฯ จะทำการอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้
1. มุ่งเน้นการประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรและชุมชนรอบข้าง
2. มุ่งเน้นการปรับปรุงและปกป้องสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ รวมทั้งป้องกันสารเคมีและของเสียที่เป็นอันตรายออกไปสู่สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทฯ จะทำการอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

Document

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com