เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

เป้าหมายขององค์กร 

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานการรับรองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมเคียงข้าง ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน "Keep growing up together"

 

วิสัยทัศน์ขององค์กร    

มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจไอทีของประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไอทีไทย
อย่างเต็มภาคภูมิ

ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการด้านไอทีที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จนถึงระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ระดับองค์กรครบถ้วนทุกข้อมูลเรื่องไอที พร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบโซลูชั่นใหม่ๆ อย่างมืออาชีพนอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าไอทีคุณภาพและสร้างสรรค์รูปแบบการบริการที่ทันสมัยอยู่เสมอ เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอสู่สาธารณชนจะมีประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมไอทีของไทย ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ และสังคม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับนานาประเทศ

 

นโยบายคุณภาพ ISO9001 : 2015

การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ พนักงานทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิผล

คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่ง ที่บริษัทและพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า การป้องกันแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง และข้อร้องเรียนลูกค้า เป็นหน้าที่สำคัญ เร่งด่วน ซึ่งพนักงานทุกคนพึงตะหนัก และร่วมกันดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้

     1. มุ่งเน้นการประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรและชุมชนรอบข้าง

     2. มุ่งเน้นการปรับปรุงและปกป้องสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ รวมทั้งป้องกันสารเคมีและของเสียที่เป็นอันตรายออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

     3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชน

    4. บริษัทฯ จะทำการอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้
1. มุ่งเน้นการประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรและชุมชนรอบข้าง
2. มุ่งเน้นการปรับปรุงและปกป้องสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ รวมทั้งป้องกันสารเคมีและของเสียที่เป็นอันตรายออกไปสู่สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทฯ จะทำการอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

Document

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com